Diện tích tách thửa tối thiểu huyện Bình Chánh mới nhất 2021

Bình Chánh là huyện cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ giao thương với các tỉnh Miền Tây. Trong 2 năm trở lại đây, đất nền ở TPHCM liên tục tăng giá, nguồn cầu vượt cung, nhiều nhà đầu tư đã chủ động dịch chuyển về vùng ven để đón đầu xu hướng. Vì thế, đất nền phân lô tại Bình Chánh đang là miếng mồi béo bỡ đối với nhà đầu tư cũng như người dân muốn an cư nói riêng.

Theo đó, để tránh tình trạng phân lô bán nền diễn ra tràn lan, UBND TPHCM đã ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với huyện Bình Chánh.

Bình Chánh gồm thị trấn Tân Túc và 15 xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

 

diện tích tách thửa huyện bình chánh
Diện tích tách thửa huyện Bình Chánh

Căn cứ theo bộ luật tách thửa hiện hành

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1981/TTr-STNMT-QLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2017, số 4326/TTr-STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 5 năm 2017, số 7053/STNMT-QLĐ ngày 18 tháng 7 năm 2017, s 9281/STNMT-QLĐ ngày 08 tháng 9 năm 2017 và số 11702/STNMT-QLĐ ngày 10 tháng 11 năm 2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn s 3108/STP-VB ngày 11 tháng 4 năm 2017 và s 7861/STP-VB ngày 15 tháng 8 năm 2017. (thuvienphapluat.vn)

 

Đối tượng áp dụng

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tách thửa đất. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa đất theo quy định của pháp luật.

 

Điều kiện tách thửa huyện Bình Chánh

Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171, Luật Đất đai;

Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu là  80m2 và bề ngang không nhỏ hơn 5m.

Theo Quyết định 60, đất nông nghiệp thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp cũng được tách thửa. Thửa đất mới tách và còn lại sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 500m2 đối với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác.

Trường hợp đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, nằm trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và công bố thì không được phép tách thửa.

Đối với trường hợp cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa hợp lệ nhưng sau ngày 1/1/2018 vẫn chưa giải quyết thì căn cứ vào Quyết định 33/2014. Tuy nhiên người dân muốn tách thửa theo Quyết định 60 vẫn sẽ được xem xét giải quyết.

 

Những trường hợp không được tách thửa ở huyện Bình Chánh

Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Quy định về diện tích tách thửa tối thiểu của huyện Bình Chánh đối với đất ở

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa

Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.

Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

 

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới)

Đối với huyện Bình Chánh diện tích đất ở còn lại sau khi tách thửa: tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m.

 

Các quy định khác

Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

 

Kết luận

Về cơ bản, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa tại Quyết định 60 này không có gì thay đổi so với dự thảo được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố trước đó. Cụ thể huyện Bình Chánh thuộc khu vực 3, thửa đất sau khi tách tối thiểu 80m2 và bề ngang không nhỏ hơn 5m.

Hy vọng rằng bài viết diện tích tách thửa ở Bình Chánh trên sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Nếu có sai sót vui lòng phản hồi cho chúng tôi để kịp thời điều chỉnh, xin cảm ơn !

 

Tham khảo: Căn hộ West Gate An Gia chỉ từ 1,6 tỷ/căn  hoặc các dự án đất nền Bình Chánh

Nguồn: Tổng hợp

4.8/5 - (22 bình chọn)

Đăng ký tư vấn

Thông tin quý khách hoàn toàn được bảo mật.

Form đăng ký tư vấn

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ MỚI